ANBI

Stichting Stedelijk Museum Schiedam is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenk- of erfbelasting moet worden afgedragen voor hetgeen het Stedelijk Museum Schiedam verkrijgt, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan het Stedelijk Museum Schiedam.

Het Stedelijk Museum Schiedam heeft geen winstoogmerk.

NAAM VAN DE INSTELLING

Stichting Stedelijk Museum Schiedam

RSIN/ FISCAAL NUMMER

816060332

KAMER VAN KOOPHANDEL

24429180

BANKGEGEVENS

Stedelijk Museum Schiedam

IBAN: NL14 RABO 0111 5037 28

BIC: RABONL2U

CONTACTGEGEVENS

Klik hier.

STATUTAIRE DOELSTELLING

De stichting Stedelijk Museum Schiedam stelt zich ten doel: het in stand houden en beheren van een museum ten behoeve van de museale collectie van de gemeente Schiedam en de museale collecties cultuurhistorische en kunstvoorwerpen van de gemeente Schiedam in stand te houden, te beheren, te verbeteren en voor een ieder toegankelijk te maken en te houden.

DIRECTIE

Mevrouw drs. Deirdre Carasso (algemeen directeur)

Mevrouw drs. Nicole Theeuwes (plaatsvervangend directeur)

RAAD VAN TOEZICHT

Het Stedelijk Museum Schiedam heeft een Raad van Toezicht model.

Op 31 december 2018 bestond de Raad van Toezicht uit zes personen:

● de heer P.H.J.M. Visée RA, voorzitter (consultant & diverse commissariaten)

● mevrouw H. van der Linden, vicevoorzitter (voormalig directeur Instituut Collectie Nederland en voormalig wethouder van de gemeente Leiden)

● de heer J. Princen, secretaris (advocaat en partner bij DVDW Advocaten)

● de heer F. van der Avert, lid (CEO Amsterdam Marketing)

● mevrouw M. Sanders-ten Holte, lid (collectioneur, oud-lid Europees Parlement en voorzitter Stichting Reprorecht)

● de heer T. de Vos, lid (voormalig directeur dienst Kunst en Cultuur Rotterdam en voormalig gemeenteraadslid Schiedam)

 

Zowel directie van het Stedelijk Museum Schiedam als Raad van Toezicht hanteren de principes van de Code Cultural Governance.

BELONINGSBELEID

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen onkostenvergoeding of vacatiegeld. De Raad van Toezicht voert haar werkzaamheden volledig pro deo uit.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

De werknemers van het Stedelijk Museum Schiedam vallen onder een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling.